Klachten

Klachtenregeling / Complaints Procedure Dental365

Nederlands - English

Dental365 Klachtenregeling 

De medewerkers van DENTAL365 doen altijd hun uiterste best doen om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over uw tandheelkundige (spoed)behandeling. We hechten veel waarde aan patiënttevredenheid. Uw klachten en opmerkingen nemen wij dan ook zeer serieus. Zo kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

Niet tevreden? Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, blijft u hier dan niet mee rondlopen. Veel klachten kunnen gebaseerd zijn op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Wij stellen het zeer op prijs dat u in eerste instantie contact met ons opneemt zodat wij in de gelegenheid zijn om uw onvrede weg te nemen en/of hiervan kunnen leren. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen wordt.

Hieronder kunt u onze klachtenformulier invullen. De praktijkmanager zal uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Dental365 Complaints Procedure

The employees of DENTAL365 always do their utmost to provide you with good care and assistance. Nevertheless, it is possible that you are not fully satisfied with your dental (emergency) treatment afterwards. We attach great importance to patient satisfaction. Your complaints and comments are therefore taken very seriously. In this way we can further improve our care.

Not satisfied? If you are not completely satisfied with a treatment, please do not continue to walk around with this. Many complaints may be based on miscommunication or different expectations. We appreciate it very much that you contact us in the first instance so that we have the opportunity to take away your dissatisfaction and/or learn from it. Experience has shown that a large proportion of complaints are resolved in this way.

Below you can fill out our complaint form. The practice manager will handle your complaint as soon as possible.

Klachtenformulier / Complaints Form Dental365

Dit formulier is alléén bedoeld voor het indienen van uw klacht(en). Voor overige vragen dient u dit contactformulier in te vullen.

This form is only for submitting your complaint(s). For other questions, please fill out this contact form.

Call Now ButtonSpoed Tandarts? Bel Nu!