Klachten

Klachtenregeling / Complaints Procedure Dental365

Nederlands - English

Dental365 Klachtenregeling 

De medewerkers van DENTAL365 doen altijd hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over uw tandheelkundige (spoed)behandeling. We hechten veel waarde aan patiënttevredenheid. Uw klachten en opmerkingen nemen wij dan ook zeer serieus. Zo kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

Maak uw ongenoegen kenbaar in de praktijk

Niet tevreden? Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, blijft u hier dan niet mee rondlopen. Veel klachten kunnen gebaseerd zijn op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Wij stellen het zeer op prijs dat u in eerste instantie contact met ons opneemt zodat wij in de gelegenheid zijn om uw onvrede weg te nemen en/of hiervan kunnen leren. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen wordt.

Klachtenformulier

Hieronder kunt u ons klachtenformulier invullen. De praktijkmanager zal uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met het TIP. Het TIP is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Het TIP is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. 

Klacht indienen bij de KNMT 

Is het met de informatie van het TIP niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met de tandarts? Dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT Klachtenservice. Meer informatie vindt u via www.knmt.nl / voor patiënten. Aan de klachtbemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dit is van toepassing voor onze mondzorgverleners in loondienst. Voor onze ZZP behandelaren kan dit een andere organisatie zijn. Uw mondzorgverlener kan u informeren waar hij/zij de klachten- geschillenregeling heeft ondergebracht.

Geschillencommissie

Wanneer de klacht niet wordt opgelost met de hulp van een klachtenfunctionaris, kan de kwestie worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor het indienen van een geschil is griffiegeld à € 75,00 verschuldigd. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie en doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Meer informatie vindt u via www.geschilleninstantiemondzorg.nl

Dental365 Complaints Procedure

The employees of DENTAL365 always do their utmost to provide you with good care and assistance. However, you may not be completely satisfied with your dental (emergency) treatment afterwards. We attach great importance to patient satisfaction. We take your complaints and comments very seriously. This way we can further improve our care provision.

Make your dissatisfaction known in practice

Displeased? If you are not completely satisfied with a treatment, do not continue with it. Many complaints can be based on miscommunication or different expectations. We would very much appreciate that you contact us in the first instance so that we have the opportunity to resolve your dissatisfaction and/or learn from it. Experience has shown that a large proportion of complaints are resolved in this way.

Complaints form

You can complete our complaints form below. The practice manager will handle your complaint as quickly as possible.

Contact the Dental Information Point (TIP)

If you do not want or are unable to discuss the complaint with us, or if you would like independent support, you can contact TIP. The TIP is an initiative of the Royal Dutch Society for the Promotion of Dentistry (KNMT). The TIP is there to provide patients with independent information about oral care.

Submit a complaint to the KNMT

Have you been unable to make arrangements for a solution with the dentist using the information from the TIP? Then you can submit a request for complaint mediation to the KNMT Complaints Service. More information can be found at www.knmt.nl / for patients. There are no costs associated with complaint mediation.

Disputes committee
If the complaint is not resolved with the help of a complaints officer, the matter can be submitted to the Oral Care Disputes Body. A court fee of €75.00 is payable for submitting a dispute. The dispute resolution body investigates the situation and makes a binding decision that both parties must adhere to. More information can be found at www.geschilautoriteitmondzorg.nl

Klachtenformulier / Complaints Form Dental365

Dit formulier is alléén bedoeld voor het indienen van uw klacht(en). Voor overige vragen dient u dit contactformulier in te vullen.

This form is only for submitting your complaint(s). For other questions, please fill out this contact form.

Spoed Tandarts? Bel Nu!